lunes, 16 de enero de 2012

Behelainotan "Klik!" / "¡Clik!" entre nieblas


"Behelaino artean ezkutatu baina utzi zure argi izaten" / 
"Escóndete entre la niebla pero déjame ser tu luz"


Basoa behelainoz janzten denean, izugarrizko atmosfera politak sortzen dira. Atmosfera hauen barnean egotean, askotan ametsen mundu batean sartua egotearen sentsazioa ere sortzen da. Sentsazio hau da basoko behelainoetan murgiltzera behin eta berriro erakartzen nauen arrazoia.

Cuando el bosque se viste de niebla, se crean unas atmósferas impresionantes. Al estar metido en estas atmósferas, a veces uno tiene la sensación de estar metido en un mundo de sueños. Esta sensación es la razón que me atrae a meterme una y otra vez entre las nieblas del bosque.

Azkenaldian, eta nahiz eta leku ezberdinen bila aritu naizen, asko bisitatu ditut Gorbea aldeko pagadiak. Pago trasmotxatuen itxurak, eta behelainoak sortutako atmosferak, argazki politak ateratzeko aukerak ematen ditu. Esan beharra dago, behelainoaren presentziak, basoko argazkien konposaketan asko laguntzen duela, sinplifikazio lan ederra egiten bait du. Hala ere, begi onez ibili behar da  konposaketa garbiak egiteko. Esaterako, alboko argzki hontan, ez nintzen barrenean ageri den pagoaz oroitu eta... nire ustetan lehen planoko bi pago hauen protagonismoa pixkat zirriborrotzen du.

Últimamente, y a pesar de andar buscando nuevas localizaciones, he visitado muy a menudo los hayedos de la zona de Gorbea. Las formas de las hayas trasmochas y el ambiente que crea la niebla, dan la oportunidad de sacar fotos bonitas. Hay que decir que la presencia de la niebla ayuda mucho a la hora de componer fotos de bosque, puesto que juega un papel importante de simplificación. Aún así, hay que andar con buen ojo a la de hacer una composición limpia. Por ejemplo, en la foto que muestro a este lado, no me fijé en la haya del fondo y... pienso que ensucia el protagonismo de estas dos hayas del primer plano.

Hala ere, eta beste ikuspuntu bat hartuta, ondorengo argazkia ateratzera paratu nintzen. Nahiz eta pago gehiagoren presentzia izan, denen arteko sakabanaketa polita dela iruditzen zait, bakoitzak bere tokia garbi mantenduaz. Konturatzen bazarete, eskuin aldeko bi pagoak aurreko argazkiko pago berak dira.

Aún así, y tomando otro punto de vista, me paré a tomar la siguiente foto. A pesar de la presencia de muchas más hayas, la separación de todas ellas me parece bonita, manteniendo cada una su sitio limpiamente. Si os fijáis, las dos hayas de la derecha son las mismas que las de la foto anterior. 


Pago trasmotxatu hauek, gizakiaren eraginez sortutako pagoak direla esan beharra dago. Pagoa, berez, enbor luze bakarreko zuhaitza da, baina ikatzginek, ingenieritzan oinarrituz, pago bakarretik egur (ikatz) gehiago ateratzeko operazioa egin zieten pagoei, modu hontara, pago bakarrak etekin gehiago eman zezan. Hau da, pagoak eusten dituen hainbat beso sendoren explikazioa, eta pagadi hauek bereizi egiten dituen ezaugarria. Baina, zuhaitzaren genetikak askotan ez du hau onartzen, eta askotan ez dira gai beso sendo hauek hartzen duten pisua mantentzeko (ez bait daude genetikoki hontarako prestatuak). Honen ondorioz, horrelako pagadietan beso sendo asko aurkituko ditugu, haize bortitzen, edo pisuaren ondorioz, lurrean jausiak. Ba esan beharra dago, lurrean botatako beso hauek ere, nahiz eta batzuetan basoaren garbitasuna "zikindu" (argazki konposaketari begiratuz), beste batzuetan lagundu egiten dutela argazki ezberdinak sortzen. Ez naiz azkar aspertuko horrelako basoetan argazkiak ateratzen, beraz "Klik!" bat baino gehiagoren ondorio izango direlakoan nago. Gainera, behin eta berriro joan, eta behin eta berriro gauza ezberdinak ikusteko gai izaten da bat. Beraz...

Estas hayas trasmochas, hay que decir que son fruto del ser humano. La haya en sí, es un árbol de un único tronco largo, pero los carboneros, basándose en la ingeniería, hicieron la operación para sacar más madera (carbón) de una haya, para así, de una misma haya obtener más fruto. Esta es la explicación de que la haya sujete varios brazos pesados, y lo que hace a estos hayedos especiales. Pero la genética del árbol, muchas veces, no acepta esto, y son muchas las veces en las que no son capaces de aguantar el peso que adquieren dichos brazos (puesto que genéticamente no están preparados para ello). A consecuencia de ello, encontraremos muchos brazos de estos caídos por el suelo en este tipo de hayedos, bien sea por el viento o bien por el mismo peso. Pues hay que decir que, estos brazos caídos por el suelo, a pesar de que a veces "ensucien" la limpieza (fotográficamente hablando) del hayedo, otras veces ayudan a hacer otro tipo de fotografía. No me aburriré pronto de hacer fotos en bosques de este tipo, así que soy consciente de que serán motivo de más de un "¡Clik!". Además, y a pesar de ir una y otra vez, una y otra vez es uno capaz de ver cosas diferentes. Así que...

sábado, 7 de enero de 2012

Barrikan "Klik!" / "¡Clik!" en Barrika"Arratoiaren gosea" / "El hambre de la rata"

Aspaldi ateratako titularreko argazki hau buruan, azkenengo urte erdia, Barrikako formazio famatuak noiz berriro agertuko zai izan naiz. Joan den urtean, eta esaten dutenaren arabera, ziklogenesi baten ondorioz, itsasoak barreneko area altsa eta kostalderaino ekarri zuen, Barrika famatu egiten duten Flysch guztiak estaliz. Flysch hauek benetan dira erakargarriak argazkilarien artean, dimentsio eta norabide sentsazio ederrak eskaitzen bait dituzte.

Con esta foto del titular sacada ya hace mucho tiempo en mente, me he pasado el último medio año esperando cuándo volverían a reaparecer las famosas formaciones. El año pasado, y según dicen, por consecuencia de una ciclogénesis, el mar alzo la arena del fondo y la trajo hasta la costa, tapando los Flysch que hacen famoso a Barrika. Estos Flysch son realmente atractivos entre los fotógrafos, puesto que ofrecen una sensación de dimensión y dirección geniales.

Afizioko lagun baten notizia irakurrita, eta berriro formazioak aireratu direla jakinik, "arratoiaren gosea" berriro zabaldu zen nigan, eta horrenbeste itxarondako momentua asetzeko desira azaldu. Nirekin batera, Ander ere une honen zai zegoen. Egun goibel batean, eta eguraldi gizonari azkenengo orduan laino gorriak azalduko zirela entzunda, Barrikara abiatu ginen inongo duda barik, ea urtea kostaldeko sesio batekin hasten genuen. Baina laino gorri horiek ez ziren azaldu eta etxera bueltatu ginen, geneukan gosea asetu gabe.

Tras leer la noticia de un amigo de afición y, sabiendo que las formaciones de nuevo han salido al aire, resurgió el "hambre de rata" en mi, y las ganas de saciar ese momento que tanto tiempo había estado esperando. Igual que yo, también Ander estaba esperando este momento. En un día gris y, tras escuchar al hombre del tiempo que al final del día aparecerían nubes rojas, nos acercamos a Barrika sin ninguna duda, a ver si empezábamos el año con una sesión de costa. Pero esas nubes rojas no aparecieron y nos volvimos para casa sin saciar el hambre que teníamos.

Hurrengo egunean, Iban libre egonik, eta bera ere apuntatuko zela ikusita, berriro Barrika jarri genuen abiapuntu. Gainera eguna garbiago azaltzen zen, eta aurreko eguneko zeru goibela ez genuela edukiko zihur geunden. Ordua iritsi eta, iluntzerako han geunden, alde batetik Ander eta biok, eta beranduago Iban. Ander eta ni allegatu ginenean, aurreko eguneko berdina gertatuko zitzaigula ia asumiturik geunden. Itsasotik izugarrizko haize bortitza sartzen zen, eta zeruak ere ez zeukan itxura politik. Baina Iban azaldu zen eta, honek geuk baino "arratoi gose" gehiago zekarren. Haize bortitza ala ez, behera jeitsiko ginela ez zuen momentu batean ere dudan jarri. Beraz, ekipoak hartu eta eskaileretan behera hasi ginen.

Al día siguiente, estando libre Iban, y visto que él también se apuntaba, pusimos de nuevo Barrika como destino. Además, el día aparecía más limpio, y estábamos seguros de que no tendríamos el día tan triste como el anterior. LLegó la hora y, allí estábamos para el atardecer, por un lado Ander y yo, y más tarde Iban. Cuando llegamos Ander y yo, teníamos casi asumido de que nos iba a pasar lo mismo que el día anterior. Entraba un fuerte viento de la mar, y el cielo no tenía buena pinta. Pero apareció Iban, y este traía más "hambre de rata" que nosotros. Con fuerte viento o sin él, no dudó en ningún momento el bajar. Así, cogimos los equipos y empezamos a bajar escaleras.    

Behera iritsi eta zera pentsatu nuen lehenengo: "Eskerrak Ibani, hemen behean ez bait da haizearen presentziarik ere nabari eta". Eta han geunden, flysch-ak geure aurrean eta zegoen argi gutxiak aprobetxatu nahiean, bakoitza bere konposaketak bilatzen. Nik, famatua den flysch okerra aukeratu nuen, eta bertan pasa nuen denbora bat, gauza ezberdinak probatzen. Banekien iluntzeak ez zuela askorako emango, beraz txoko pare bat aukeratu eta beraietan aritu nintzen saiakera ezberdinak egiten. Ateratako lehen argazkietako bat aurreko argazkia izen zen, bitsaren joan-etorria nolabait jaso nahian. Orduan oraindik laino gorri-laranjatxo batzuk ageri ziren zeruan eta argi polit bat geneukan, baina minutu batzuk beranduago, lainoak iluntzen joango ziren, eta gauza ezberdinak bilatzen saiatu nintzen,  oraindik argi ona zegoen eta. Iluntasun horri dramatismo kutxu bat eman nahian argiaren tenperaturarekin jokatu nuen, hurrengo argazkia emaitzatzat jasoz. Konposaketa bera baina oso emaitza ezberdinak.

Lo primero que pensé al llegar abajo fue lo siguiente: "Gracias a Iban, ya que aquí abajo apenas hay presencia del viento". Y allí estábamos, con los flysch frente a nosotros y queriendo aprovechar la pocas luces que teníamos, cada uno buscando su composición. Yo me decanté por el famoso flysch curvado, y pasé allí un tiempo probando diferentes cosas. Sabía que el atardecer no iba a dar para mucho, así que, elegí un par de sitios y en ellos anduve probando diferentes cosas. Una de las primeras fotos que saqué fue la anterior, queriendo recoger de alguna forma el ir y venir de la espuma. Todavía entonces aparecían algunas nubes rojo-anaranjadas y teníamos una bonita luz, pero minutos más tarde empezaron las nubes a oscurecerse, e intenté buscar cosas diferentes, ya que todavía la luz era buena. Con intención de dar cierto dramatismo a esa oscuridad, jugué con la temperatura de luz, obteniendo la siguiente foto como resultado. La misma composición pero un resultado totalmente diferente.

Azken emaitza hau ikusita, eta gustoko suertatu zitzaidanez, emaitza bera baina beste txoko batean bilatzen saiatu nintzen. Tokiz aldatu eta, aurrez pentsatua neukan bigarren txoko famatu hontara gerturatu nintzen. Oraingo hontan gainera beste ikuspuntu bajuago bat egiten ausartu nintzen, kamara uraren pasutik oso gertu jarriaz. Zai eta urduri egon arren, jasotako emaitzak, niri behintzat, eman zidan guzti horren ordaina. Emaitza hauekin, eta gaua eta euria gainera etorri zitzaigula ikusirik, gauzak jaso eta eskaileretan gora abiatu ginen gure gosea nolabait aseturik. Hala ere berriro naiz (edo gara) laister bertan.

Visto el último resultado, y como fue de mi agrado, fui a buscar el mismo resultado pero en otro sitio. Me cambié de sitio y, como ya lo había pensado antes,  me acerqué a este otro sitio famoso. Además esta vez, me atreví a coger un punto de vista más bajo, poniendo la cámara muy cerca del paso del agua. A pesar de estar pendiente y nervioso, el resultado que obtuve mereció la pena por lo menos para mi. Con estos resultados, y viendo que la noche y la lluvia se nos echaban encima, recogimos las cosas y volvimos escaleras arriba, en cierta medida saciado nuestro hambre. Aún así, pronto volveré (o volveremos).


miércoles, 4 de enero de 2012

Ur-saltoei "Klik!" / "¡Clik!" a saltos de agua"Gutxia gehiago da" / "Menos es más"


Aurreko batean, eta azkenaldian asko egiten ari naizen bezala, toki berrien bila atera nintzen kalera. Nire asmoa, bazter ezberdinak ezagutzen joatea da hurrengorako, eta egoera hobeak ematen direnean, zuzenean bertaratzeko. Irteera hontan, errekatxo polit bat aurkitzeko suertea izan nuen, nahiz eta neguaren eta lehen elurte txikiaren eraginez, errekatxoa inguratzen zuen dena, eta baita errekatxoa ere, kolorez pobre egon. 

La otra vez, y como ando haciéndolo últimamente, salí de casa en busca de nuevos rincones. Mi intención es la de ir buscando nuevas localizaciones a las que, cuando se den las condiciones adecuadas, ir directo. En esta salida tuve la suerte de encontrarme con un bonito riachuelo, a pesar de que a consecuencia de la primera pequeña nevada, todo lo que rodeaba al río, y el mismo río, estuviese pobre en colores. 

Ur-salto ugari dituen errekatxoa da, eta hau ikusirik, erreka alboetako "koloreetaz" ahaztu eta saltoetan beraietan zentratzea izan nuen helburu. Hasiera batean, guztia argazki batean erakustearen ohitura horri uko egitea kostatu bazitzaidan ere, azkar konturatu nintzen zein izango zen nire betebeharra, batez ere inguruak ez zuelako guztia argazkian sartzean laguntzen. Hala ere, eta nire ohitura horretatik alde egin aurretik, lortu nuen nire nahia asetzea eta enkuadre itxiak egin aurretik, gutxienez zabal bat burutzea.

Es un riachuelo que contiene muchos saltos de agua, y visto esto, tuve como objetivo el olvidarme de los "colores" que rodeaban al río y centrarme en los saltos. Al principio me resultó difícil deshacerme de la costumbre de mostrar todo en una foto, pero rápido me di cuenta de cuál iba a ser mi objetivo, más que nada porque el entorno no ayudaba a meter todo en la foto. Aún así, y antes de salirme de mis costumbres, pude saciar mis deseos y hacer por lo menos un encuadre abierto antes de centrarme en los cerrados.


Aurreko argazkia atera eta gero, objetiboz aldatu eta angular zabala kamaratik kenduz, zoom itxiago bat erabiltzeari ekin nion. Oso zaila egiten zitzaidan urrutitik gauza txikiak haundian ikustea (ez nago ohitua), baina poliki-poliki, eta argazkiak atera einean, hasi nintzen gauzak argiago ikusten. Buruan, "gutxia gehiago da" esaera neukan, eta esaera horri aurre egitea nahi nion, hasiera batean kostatu bazitzaidan ere. "Gutxia gehiago da" esaeraren nahia honako hau da. Badaude kasuak, batez ere basoan sartuta zaudenean, inguratzen gaituena oso kaotikoa izan ohi dena, baina guztia argazki batean sartzen saiatzen garena. Eta batzuetan argazki dotorea lortzeko gai ere izaten gara, baina beste batzuetan...

Tras sacar la anterior foto, cambié de objetivo y, quitando el angular empecé a usar un zoom más cerrado. Se me hacía difícil ver de lejos las cosas pequeñas en grande (no estoy acostumbrado), pero poco a poco, y según iba sacando fotos, empecé a ver las cosas más claras. Tenía en mente la frase de "menos es más", y quería hacerle frente a ese dicho, a pesar de que al principio me costara. La intención del dicho "menos es más" trata de lo siguiente. Hay casos, y sobre todo cuando estamos en el bosque, en los que todo lo que nos rodea resulta ser muy caótico, pero nos esforzamos en meterlo todo en la foto. Y a veces somos capaces de conseguir una foto decente, pero otras veces...


Aurreko bi argazkietako ur-jauziak aukera ugari ematen zituen enkuadre itxien praktikan aritzeko, eta denboratxo bat iragan nuen bertan, gauza ezberdinak frogatu eta emaitzei begiratu bat emanez. Baina errekak eskeitzen zituen aukerak kontutan hartuz, ur-salto horretan gelditu gabe, beste salto batzuen bila abiatu nintzen, hauetan ere izango nuen aukera eta enkuadre itxien praktika egiteko. Eta horrela, honako txokora heldu nintzen. Salto haundirik eduki ez arren, atentzioa eman zidan behekaldean ageri den "mingain" horrek, eta ezin izan nuen argazkia atera gabe errekan aurrera egin.

El salto de agua de las dos fotos anteriores daba muchas opciones para la práctica de los encuadres cerrados, y pasé un tiempo en él, probando diferentes encuadres y analizando los resultados. Pero teniendo en cuenta las opciones que daba el riachuelo, decidí ir en busca de otros saltos de agua sin quedarme en ese, puesto que esos otros saltos también me darían  opción para la práctica del encuadre cerrado. Y así llegué al siguiente salto. A pesar de no tratarse de un gran salto, me llamó la atención la "lengua" que aparece en la parte baja, y no pude seguir sin sacarle una foto.


"Mingainaren" argazkia jaso eta gero, errekan aurrera jarraitu nuen. Ez neukan ideiarik ere zer aurkitu nezakeen aurrera joan ahala, baina bai pentsatu, orain arte atera nituen argazkiak baino enkuadre itxiagoak frogatu behar nituela. Eta hau horrela ondorengo erreka zatira allegatu nintzen. Egia esan, saltoak ez zeukan gauza askorik eskeintzeko, baina bai zen egokia, buruan nekarren enkuadre itxiagoaren nahia burutzeko. Behingoagatik, eta nahiz eta askorentzat argazki honek zer esan haundirik ez izan, niretzat, hasiera batean pentsatu nuen nahiaren islada zen, hau da, inguruko guztia alde batera utzi eta esentzian fijatzen hasia nintzen. "Gutxia gehiago da" esaeraren mamia lortzen nenbilen.  


Tras realizar la foto de la "lengua" seguí avanzando por el río. No tenía ni idea de lo que me podía encontrar mientras avanzaba, pero sí pensé en que tenía que probar encuadres más cerrados que los que había hecho hasta ahora.. Y esto así, llegué a esta parte del río. A decir verdad, el salto en sí no tenía gran cosa que decir, pero sí era perfecto para realizar lo del encuadre cerrado que traía en mente. Por fin, y a pesar de que a muchos esta foto no les diga nada, para mi era el reflejo de lo que me propuse al principio, es decir, dejar fuera todo lo de alrededor y fijarme en la esencia. Estaba consiguiendo el jugo del "menos es más". 
Eta honela, hurrengo txoko honetara gerturatu nintzen. Orain arte praktikan jarri nuen guztia bat eginik, gustoko emaitza bat lortzea neukan helburu, beraz, eta ur-saltoak eskeintzen zituen saltotxo guztiak bat eginik, baina ingurukoari uko eginez, dinamika trasmititzen zuen enkuadre bat bilatzen saiatu nintzen. Azkenean, eta argazki bat baino gehigo atera eta gero, honako emaitza honekin konforme gelditu nintzen. Errekan gora praktikatzen eta ikasten joan nintzenaren adibide polita iruditu zitzaidan.


Y así, me fui acercando al siguiente rincón. Juntando todo lo que hasta ahora había puesto en práctica, mi objetivo era conseguir algo que me gustara, así pues, y juntando los pequeños saltos que ofrecía la cascada, y dejando de lado todo lo que le rodeaba, intenté buscar un encuadre que trasmitiera dinamismo. Al final, y tras sacar más de una foto, me conformé con el siguiente resultado. Me pareció un bonito ejemplo de lo que fui practicando y aprendiendo río arriba. 


Orain, eta sesio honetan ikasitakoaz, gauzak era ezberdinetan ikusten saiatuko naiz, aukera ezberdinak kontutan hartuz eta toki berdinean gauza ezberdinak ikusten saiatuz. Argi bait dago, txoko polit batek argazki polit asko emateko aukera eskeintzen duela eta.


Ahora, y con lo aprendido en esta sesión, intentaré ver las cosas de forma diferente, teniendo en cuenta las diferentes opciones e intentando ver diferentes cosas en un mismo sitio. Puesto que queda claro que un sitio bonito ofrece opciones para muchas fotos bonitas.